E-shop Dynal

web: www.eshop-dynal.cz, e-mail: info@eshop-dynal.cz

Obchodní podmínky

 

1. Obecná ustanovení

2. Uzavření smlouvy

3. Cenové a platební podmínky

4. Dodání zboží

5. Odstoupení od smlouvy

6. Odpovědnost za vady. záruka a reklamace

7. Závěrečná ustanovení

 

 

1. Obecná ustanovení

Níže uvedené obchodní podmínky (dále jen „OP") upravují práva a povinnosti vyplývající ze smluvních vztahů mezi DYNAL s.r.o., IČ: 61680231, se sídlem společnosti Vrchlického nám. 13, 270 34 Čistá, zapsanou v obchodním rejstříku KOS v Praze, vložka 35722, jako prodávajícím, a kupujícím.

 

Prodávající je právnickou osobou, jejímž předmětem podnikání je koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (dále jen „prodávající").


Kupujícím se rozumí fyzická osoba nebo právnická osoba, která s kupujícím vstoupila nebo vstupuje do smluvního vztahu jako nepodnikatel (spotřebitel ) a zároveň jako kupující dle kupní smlouvy, nebo jako smluvní strana závazkového vztahu, který se svým obsahem podobá kupní smlouvě.


Smlouvou se dle těchto OP rozumí kupní smlouva, nebo závazkový vztah, který se svým obsahem podobá kupní smlouvě.
 

2. Uzavření smlouvy

Reklamní, katalogové, internetové nebo jiné obecné nabídky, které prodávající písemně zašle nebo ústně sdělí kupujícímu, jsou nezávazné. Závazky ze smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím vznikají teprve poté, co je kupujícímu doručeno potvrzení jeho objednávky prodávajícím, které bude obsahovat specifikaci objednaného zboží, jeho cenu a potvrzení závazku prodávajícího zboží kupujícímu za specifikovanou cenu dodat . Doručením se rozumí doručení prostřednictvím poštovních služeb, dále prostřednictvím faxu nebo elektronickou poštou (emailem).

 

Smlouvou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu objednané zboží za sjednanou kupní cenu a kupující se zavazuje objednané zboží převzít a zaplatit sjednanou kupní cenu prodávajícímu.

 

Změny nebo dodatky smlouvy musí být učiněny mezi stranami v písemné podobě a po oboustranné dohodě. 
 

3. Cenové a platební podmínky

Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu sjednanou cenu za objednané zboží některým ze způsobů uvedených v těchto OP.

 

a) Platba kupní ceny na bankovní účet prodávajícího. V případě, že si kupující zvolí tento způsob placení kupní ceny, je povinen zaplatit celou kupní cenu před dodáním zboží, a to bezhotovostně na bankovní účet, který mu bude prodávajícím sdělen při potvrzení objednávky.

 

b) Dobírkou. V případě, že si kupující zvolí tento způsob placení kupní ceny, je povinen zaplatit celou kupní cenu v hotovosti při převzetí zboží od přepravce.  
 

4. Dodání zboží

Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží nejpozději do čtrnácti dnů od úplného zaplacení kupní ceny v případě jejího placení dle bodu 3 písm a), OP. Dopravu zboží hradí kupující, pokud ze smlouvy neplyne jinak.


Prodávající splní svou povinnost dodat zboží okamžikem předání zboží k přepravě.

 

Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží prostřednictvím smluvního přepravce na adresu uvedenou kupujícím v objednávce.

 

Kupující se zavazuje potvrdit převzetí zboží na dodacím listu nebo jiném dokumentu , který mu bude přepravcem k potvrzení převzetí zboží předložen. Kupující je při převzetí zboží povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a zboží samotného a v případě závad tyto oznámit přepravci a sepsat reklamační protokol s dopravcem.

 

Kupující se zavazuje zboží od smluvního přepravce převzít v dohodnutém termínu. V případě, že kupující zboží od přepravce nepřevezme, zavazuje se prodávajícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši nákladů na dopravu zpět k prodávajícímu a kupujícímu. Smluvní pokutu je kupující povinen zaplatit do čtrnácti dnů od doručení písemné výzvy prodávajícího k její úhradě.
 

5. Odstoupení od smlouvy

Kupující je oprávněn bez udání důvodu od smlouvy odstoupit do čtrnácti dnů ode dne následujícího po dni převzetí zboží . K dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy postačuje odeslat odstoupení od smlouvy poslední den lhůty stanovené pro odstoupení. 

Kupující, který hodlá využít svého práva od smlouvy odstoupit, je povinen od smlouvy odstoupit písemnou formou a kontaktovat prodávajícího za účelem dohody o způsobu vrácení zboží.


K odstoupení od smlouvy může kupující využít formulář pro odstoupení od kupní smlouvy, který je kupujícímu zasílán současně se zbožím. Využití formuláře však není jeho povinností.


Kupující (spotřebitel) nemůže v souladu s § 1837 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy:

• o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
• o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
• o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
• o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
• o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
• o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
• o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
• o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
• o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
• o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
• uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
• o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.


Odstoupit od smlouvy bez udání důvodu nelze, pokud bylo zboží již částečně spotřebováno. Nelze také odstoupit od smlouvy na zboží, jehož charakter to vylučuje, zejména z hygienických důvodů.

Odstoupí-li kupující od smlouvy, je povinen vrátit zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, prodávajícímu. Zboží, které kupující po odstoupení od smlouvy vrací prodávajícímu, musí být zabaleno v původním obalu , nesmí nést známky užití, musí byt nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a musí být odesláno na předem dohodnutou adresu firmy, spolu s kopií dokladu o koupi. Náklady spojené s vrácením zboží při odstoupení od smlouvy nese v plné výši kupující .

Všechny peněžní prostředky (kupní cenu) včetně nákladů na dodání, které prodávající od kupujícího přijal, vrátí prodávající kupujícímu nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným platebním prostředkem, který byl použit k zaplacení kupní ceny, pokud kupující neurčí výslovně jiný způsob. Náklady na dodání (přepravu) je však prodávající oprávněn vrátit pouze v ceně nejnižší možné přepravy. Prodávající však není povinen vrátit peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty vráceného zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Pokud bude vrácené zboží neúplné, poškozené či viditelně opotřebené, může prodávající uplatnit náhradu škody.

Kupující i prodávající jsou oprávněni od smlouvy odstoupit do čtrnácti dnů od uzavření smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně.

  

6. Odpovědnost za vady, záruka a reklamace

 Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží ve shodě s kupní smlouvou, zejména bez vad. Prodávající zejména odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,
a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Záruka poskytnutá prodávajícím na zboží činí 24 měsíců, není-li prodávajícím poskytnuta na zboží záruka delší.

Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.

Kupující je povinen prohlédnout zboží ihned po jeho převzetí. Práva z odpovědnosti za vady zboží, za které prodávající odpovídá ze zákona nebo z poskytnuté záruky, musí u něj kupující uplatnit bez zbytečného odkladu poté, kdy vady zjistil nebo při vynaložení odborné péče zjistit měl, nejpozději ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží.

Místem uplatnění vad je sídlo právnické osoby (prodávajícího). Uplatnění vad (reklamace) musí být provedeno písemně a musí obsahovat zejména přesnou specifikaci vadného zboží, popis vad a jejich projevů a den jejich zjištění. Kupující je povinen umožnit prodávajícímu nebo jím pověřené osobě provést kontrolu reklamovaných vad.

 

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:
a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
b) na odstranění vady opravou věci,
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
d) odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.
Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.

Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.
Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,
a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
b) použil-li kupující věc ještě před objevením vady,
c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
d) prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.
Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

Prodávající nepřebírá záruku ani neodpovídá za vady, které vznikly:
• neodbornou instalací, zacházením či obsluhou, použitím, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou
• používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci,
• zásahem vyšší moci - povodní, požárem apod.
• nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci
• zapojením zboží do sítě neodpovídající příslušné ČSN EN

V případě neoprávněné reklamace je prodávající oprávněn požadovat zaplacení nákladů, které prodávajícímu v souvislosti s neoprávněnou reklamací vznikly. Kupující bere na vědomí, že tyto náklady budou představovat nejméně částku 1000,- Kč .

Reklamace vad, které se na zboží vyskytnou v průběhu záruční doby, se řídí „Reklamačním řádem" prodávajícího a reklamace vad vzniklých v důsledku přepravy zboží se řídí „Přepravními podmínkami a tarify dopravce" prodávajícího.

 

7. Závěrečná ustanovení

 

Veškeré závazky vyplývající ze smluvních vztahů mezi kupujícím a prodávající se řídí OP a českým právním řádem.

Kupující svou objednávkou výslovně souhlasí s použitím prostředků na dálku.

Tyto Obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1. 6. 2014 a jsou k dispozici v sídle Prodávajícího nebo elektronicky na www.eshop-dynal.cz.

Prodávající sděluje Kupujícímu, že s mimosoudní stížností se spotřebitel může obrátit na kontrolní orgán, kterým je Česká obchodní inspekce (ČOI). Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.

Dále Prodávající sděluje Kupujícímu, že vznikne-li mezi Kupujícím a Prodávajícím spor z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Kupující podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát-oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email:adr@coi.cz
Web:adr.coi.cz

Dále Kupující může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou Komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Společnost DYNAL s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu Obchodních podmínek bez předchozího upozornění.


V Plzni 1.6.2014

Martin Sklenář
Jednatel
DYNAL s.r.o.

 

 

 

 


 

 

 
Zajímavé slevy

Položka je ve slevě -10%

Houpací síť La Siesta Modesta single 6arabica - hnědá kód: MOH14_6arabica

Houpací síť La Siesta Modesta single 6arabica - hnědá

Houpací sítě a sedačky Modesta jsou vhodné do každého interiéru. Jednobarevná látka je vyrobená z organické bavlny a bra ...

1 971,00 Kč s DPH
Položka je ve slevě -10%

Houpací síť La Siesta Carolina double kód: CAH16

Houpací síť La Siesta Carolina double

Houpací síť La Siesta Carolina Tradiční sítě a sedačky z Kolumbie. Unikátní barevný vzor a copánkové zakončení. Dokona ...

3 231,00 Kč s DPH
ukázat všechny slevy
Poslední recenze
Napište nám

Pokud máte nějaké připomínky, návrhy nebo jen vzkaz k vylepšení eshopu neváhejte nás kontaktovat.Budeme rádi za každý Váš podnět!

slide-out-01

 

 

slide-out-02

DYNAL s.r.o.

Vrchlického nám. 13

270 34 Čistá

IČ: 61680231
DIČ: CZ61680231
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku KOS v Praze, vložka 35722.

 

Telefonní kontakt

Dostupnost zboží a reklamace

Tel: + 420 313 549 413  

Provozováno CMS / Eshop (c)2018 Czechproduct.cz s.r.o. | podpora | mapa webu